Til hovedinnhold

SINTEF skaper fremtidens energiløsninger

I fremtiden skal mer fornybar energi erstatte fossil energi. Verden trenger en energirevolusjon som krever store investeringer i nye løsninger og infrastruktur. SINTEF er forskningspartner for industri og myndigheter for å skape mer effektive, mindre forurensende og mer fleksible energiløsninger.

Kontaktperson
Administrerende direktør
Institutt SINTEF Energi AS
Telefon 930 37 742

Kompetanse

SINTEF Materialer og kjemi

Batterier og energilagring

SINTEF utfører forskning gjennom hele verdikjeden for batterier, fra utvikling av nye materialer for eksisterende batterier og nye batterisystemer til evaluering av ytelse og levetid på kommersielle batterier og batterisystemer for ulike bruksområder. Andre elektrokjemiske energilagringssystemer som superkondensatorer og redoksbatterier er også aktuelle forskningsområder.

Seniorforsker
Telefon 98243439
Les mer om kompetansen

CO2-fangst og transport

Å fange, transportere og lagre CO2 er en viktig del av løsningen for å redusere utslippene av drivhusgasser.Vår CO2-fangstforskning spenner blant annet over utvikling av materialer og prosesser innen etter-, før- og oxyfuel-forbrenningsprosesser, naturgassprosessering og industrielle applikasjoner.

Forskningsleder
Telefon 98283933
Les mer om kompetansen

Fornybar energi

Utvikling av løsninger for utnyttelse av fornybare energikilder er essensielt for at vi skal kunne svare på økningen i energietterspørsel vi opplever i dag. Vår forskning innen fornybar energi favner utvikling av prosesser for produksjon av høy-kvalitets enkrystall og multikrystallinsk silisium, tynne silisium materialer, samt nye konsepter og materialer for solceller.

Forskningsleder
Telefon 98243940
Les mer om kompetansen

Hydrogenteknologi og energilagring

Utnyttelse av overskuddsenergi produsert fra fornybare energikilder krever effektiv lagring. SINTEF utvikler ulike batterityper, både Li-ionebatterier og alternative batteriteknologier, relevant for lagring av denne overskuddsenergien. Vår materialkompetanse er også relevant for superkondensatorer, et felt vi nylig har startet forskningsaktivitet innen.

Markedsdirektør
Telefon 92604534
Les mer om kompetansen

SINTEF Teknologi og samfunn

MARINTEK

Havenergi

MARINTEK har i mer enn et tiår deltatt aktivt i utviklingen av ulike teknologiske løsninger knyttet til havenergi; offshore vindkraft i tillegg til tidevanns- og bølgekraft. Vi har levert simuleringsverktøy, programvare og verifikasjonstester til flytende vindturbiner, og har utviklet tekniske driftsstrategier.

Administrerende direktør
Telefon +47 93058670
Les mer om kompetansen

SINTEF Energi

Bioenergi

Bioenergi er energikilder basert på organisk materiale. Tilgang på bioenergi er stor i Norge og tilveksten i norske skoger er langt større enn avvirkningen. Tradisjonelt er vedfyring den mest brukte formen for bioenergi. Andre brensler er skogsflis, hogstavfall, halm, torv og avfall fra treforedlingsindustri og treindustri. Det forskes også på bruk av bioenergi i mer foredlede former som biopellets, biogass og biodrivstoff til kjøretøy.

Seniorforsker
Telefon 41355494
Les mer om kompetansen

Bryterteknologi og kortslutningstesting

Eksperimentell testing er essensielt ved utvikling av ny bryterteknologi, i tillegg til teoretiske evalueringer. SINTEF har tilgang til NTNUs mellomspenningslaboratorium for strømbrytningstester, direkte forsynt fra nettet. Vi supplementerer vår eksperimentelle forskning med simuleringsverktøy innen fluiddynamikk, elektrostatisk feltteori, "black box"-lysbuemodellering og kretsanalyse.

Forsker
Telefon 45010212
Les mer om kompetansen

CO2 som arbeidsmedium for kulde-, klima-, varmepumpe- og kraftproduksjon

CO2 har fått en renessanse som kuldemedium som følge av behovet for å erstatte sterkt miljøbelastende kjemisk fremstilte kuldemedier. Så langt har CO2 anlegg blitt kommersialisert hovedsakelig innen bruksområdene tappevannsvarmepumper (varmepumper for oppvarming av forbruksvann), kuldeanlegg for supermarkeder og for mindre anlegg innen kommersiell kjøling. SINTEF-NTNU initierte denne utviklingen på slutten av 1980-tallet. Over 4 millioner anlegg er til nå installert.

Sjefforsker
Telefon 92606519
Les mer om kompetansen

Elektriske isolasjonssystemer

Høy pålitelighet og lang levetid til det  lektriske isolasjonssystemet er avgjørende for ethvert høyspenningsutstyr. Ved design av isolasjonssystemer må flere parametere tas hensyn til som for eksempel effekt av ytre miljø (fukt, temperatur, forurensninger), mekaniske og elektriske påkjenninger samt trykk.

Forsker
Telefon 97112257
Les mer om kompetansen

Hydrologi og tilsigsmodellering

Vannkraft spiller en viktig rolle i fornybar energi, både ved selv å være fornybar, og ved å muliggjøre regulering når vind- og solkraft varierer med været. Norge er selvforsynt med elektrisk kraft, og har store magasinreserver som kan brukes aktivt på kort sikt uten å ødelegge langtidslagringen. Norge kan derfor bli en stor leverandør av balansetjenester til et nordeuropeisk kraftnett med stigende innslag av vind- og solkraft. Dette har konsekvenser både for de elvene som berøres, og for de analysene som ligger bak disponering av vannressursene.

Forsker
Telefon 97677160
Les mer om kompetansen

Kabelteknologi

En moderne høyspenningskabel er et høyteknologisk produkt hvor både material-, konstruksjons- og produksjonsteknikk er med på å frembringe et produkt med god pålitelighet og lang levetid. SINTEF utfører forskning og avanserte tester for materialprodusenter, kabelprodusenter, utstyrsprodusenter, kabelleverandører og brukere hvor kunnskap om materialer og systemer er med på å forbedre og videreutvikle eksisterende teknologi.

Seniorforsker
Telefon 93029887
Les mer om kompetansen

Klimagassregnskap vannkraft

Siden tidlig på 90-tallet har vannmagasin blitt identifisert som potensielle kilder til klimagassutslipp til atmosfæren. Pr i dag er dette feltet ikke godt nok kartlagt og forskere jobber for å få en bedre forståelse for mekanismer og prosesser i klimagassregnskap i regulerte nedbørsfelt.

Forskningsleder
Telefon 41553251
Les mer om kompetansen

Kraftledninger

Kraftledninger danner ryggraden i transmisjon av elektrisk energi i Norge, og er utenfor byene også ryggraden i distribusjon av elektrisk energi frem til sluttbrukere. Overføring av elektrisk energi langs kraftledninger ved høye spenninger er effektivt og pålitelig med små tap.

Forsker
Telefon 93080154
Les mer om kompetansen

Krafttransformatorer

Krafttransformatorer omdanner elektrisk energi mellom ulike spenningsnivå fra produksjonssted og forbruker. En transformator består av minimum to viklinger på en jernkjerne som monteres inn i en tank. Konvensjonell olje/papirisolasjon er dominerende for høye spenninger og store effekter. Tørrisolerte transformatorer brukes spesielt i forbindelse med bruk der brannrisiko ansees av overordnet betydning.

Sjefforsker
Telefon 93007018
Les mer om kompetansen

Miljøvirkninger av fornybar energi

Vannkraft har betydd mye for norsk industri og Norges velferdsutvikling. Fra vannkraftens inntog frem til i dag har det vært en betydelig utvikling i analyser av konsekvensene av vannkraftutbygging. SINTEF har i flere tiår deltatt i denne utviklingen gjennom forskning og søker stadig svar på nye utfordringer i forbindelse med vannkraftutbygging og – opprusting. SINTEF ser også på koblingen av vannkraftproduksjon inn mot andre fornybare energikilder som solkraft og vindkraft.

Forskningsleder
Telefon 41553251
Les mer om kompetansen

Termodynamikk

Vi jobber med å bestemme og predikere transport- og termodynamiske egenskaper for og oppførsel til fluider. Denne kunnskapen er helt nødvendig for å kunne predikere og optimere ytelsen til prosessutstyr i energisektoren. Våre kunder befinner seg primært blant energiselskaper, prosessindustri og deres leverandører.

Seniorforsker
Telefon 41129840
Les mer om kompetansen

Vannkraftplanlegging

Vannkraft er den desidert viktigste kilden til elektrisitetsproduksjon i Norge i dag og vil være det i framtida. Etter at en ny energilov med et deregulert marked ble innført har fokus blitt rettet mot endrede driftsbetingelser. Dette innebærer flere start og stopp av anleggene og mer aktiv regulering. I tillegg er det sterk fokus på hvordan en kan utnytte anlegget bedre.

Forskningsleder
Telefon 92890463
Les mer om kompetansen

Varmeveksling

Vi har lang erfaring med å utvikle detaljerte varmevekslermodeller for ulike industrielle formål. Modellene har et detaljeringsnivå som egner seg godt til å bruke disse sammen med ulike prosessimuleringsverktøy for å kunne studere hvordan gitte design vil oppføre seg og påvirke driftssikkerhet og energiforbruk under ulike forhold. Vi jobber sammen med både brukere og produsenter av varmevekslere samt kan bidra i utvikling av nye konsepter og bruk av nye materialer.

Forsker
Telefon 93007154
Les mer om kompetansen

Vind - landbasert og offshore

På verdensbasis er vindkraft den hurtigst voksende energiteknologien målt i prosentvis økning i årlig installert kapasitet. Industrien har siden starten på åttitallet vokst fra små lokale bedrifter til store konsern med en samlet årlig omsetning på over NOK 200 milliarder (2007). SINTEF samarbeider med NTNU (Norges Teknisk-Naturvitenskaplige Universitet) og IFE (Institutt for energiteknikk) innenfor vindkraftforskning og utvikling. Samarbeidet sikrer nødvendig ekspertise innenfor berørte fagfelt og en koordinert forsknings- og utviklingsinnsats.

Forskningsleder
Telefon 91368188
Les mer om kompetansen

SINTEF IKT

SINTEF Byggforsk

Geoteknikk

Geoteknikk handler om hvordan man kan bygge sikkert på, i eller av jord og stein. Dette er viktig for bygg og infrastruktur på land, i kystsonen og for konstruksjoner på sjøbunnen, som for eksempel offshore-installasjoner som plattformer, vindmøller, rørledninger og bunnkonstruksjoner.

Seniorforsker
Telefon 90587861
Les mer om kompetansen

Varmeanlegg i bygninger

Anlegg for vannbåren varme har vært utbredt i både yrkesbygg og boliger i mange år. Slike anlegg gir fleksibilitet når det gjelder valg av energikilde. På grunn av stadig strengere forskriftskrav når det gjelder energieffektivitet, krever moderne bygninger stadig mindre tilført energi i form av varme. En av utfordringene i fremtiden er effektiv drift av varmeanlegg med lave temperaturer og vannmengder.

Forskningsleder
Telefon 41437183
Les mer om kompetansen

Ventilasjon i bygninger

Energieffektivisering og økt varmekomfort har ført til at moderne bygninger er mer lufttette enn tidligere bygningskonstruksjoner. Tettere bygninger har redusert den ukontrollerte ventilasjonen uten at dette er blitt kompensert tilstrekkelig gjennom kontrollert ventilasjon. I dagens og fremtidens bygninger er det derfor viktig å installere ventilasjonsanlegg som holder mål med hensyn til luftmengder, driftssikkerhet, komfort, energieffektivitet og brukervennlighet.

Forskningsleder
Telefon 41437183
Les mer om kompetansen

Nyheter

Laboratorier

Prosjekter